37 Waren hun getelden van den stam van Benjamin vijf en dertig duizend en vierhonderd.