39 En Mozes sprak deze woorden tot al de kinderen Israels. Toen treurde het volk zeer.