8 Zo deden uw vaders, als ik hen van Kades-Barnea zond, om dit land te bezien.