18 Men drukte zijn voeten in den stok; zijn persoon kwam in de ijzers.