2 Wie zal de mogendheden des HEEREN uitspreken, al Zijn lof verkondigen?