6 Verhef U, o God! boven de hemelen, en Uw eer over de ganse aarde.