14 De HEERE zal den zegen over ulieden vermeerderen, over ulieden en over uw kinderen.