17 De doden zullen den HEERE niet prijzen, noch die in de stilte nedergedaald zijn.