13 Ik zal den beker der verlossingen opnemen, en den Naam des HEEREN aanroepen.