15 Kostelijk is in de ogen des HEEREN de dood Zijner gunstgenoten.