17 Ik zal U offeren, offerande van dankzegging, en den Naam des HEEREN aanroepen.