20 Gij huis van Levi! looft den HEERE; gij die den HEERE vreest! looft den HEERE.