3 Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp!