38 Maar de overtreders worden te zamen verdelgd. het einde der goddelozen wordt uitgeroeid.