11 En ik heb geweend in het vasten mijner ziel; maar het is mij geworden tot allerlei smaad.