27 En de kinderen Israels vraagden den HEERE, want aldaar was de ark des verbonds van God in die dagen.