27 De ziel des mensen is een lamp des HEEREN, doorzoekende al de binnenkameren des buiks.