10 De ziel des goddelozen begeert het kwaad; zijn naaste krijgt geen genade in zijn ogen.