20 Mijn zoon, bewaar het gebod uws vaders, en verlaat de wet uwer moeder niet.