15 Verder zeide de HEERE tot mij: Neem u nog eens dwazen herders gereedschap.