33 Lābān jìn le Yǎgè , Lìyà , bìng liǎng gè shǐnǚ de zhàngpéng , dōu méiyǒu sōu chūlai , jiù cóng Lìyà de zhàngpéng chūlai , jìn le Lājié de zhàngpéng .