10 Tāmen yào jiāng nǐde diǎnzhāng jiàoxun Yǎgè , jiāng nǐde lǜfǎ jiàoxun Yǐsèliè . tāmen yào bǎ xiāng fùn zaì nǐ miànqián , bǎ quán shēng de Fánjì xiàn zaì nǐde tán shàng .