13 Tā jiāng suǒ fēnfu nǐmen dàng shǒu de yuē zhǐshì nǐmen , jiù shì shí tiaó jiè , bìng jiāng zhè jiè xiĕ zaì liǎng kuaì shí bǎn shàng .