We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
7 Bú shì yào bǎ nǐde bǐng , fēn gĕi jīè de rén . jiāng piāoliú de qióngrén , jiē dào nǐ jiā zhōng . jiàn chì shēn de , gĕi tā yīfu zhē tǐ . gù xù zìjǐ de gǔròu ér bù yǎncáng ma .