Verse Of The Day

3 Yīnwei zhè mò shì yǒu yídéng de rìqī , kuaì yào yìngyàn , bìng bù xū huǎng . suīrán chíyán , hái yào dĕnghòu . yīnwei bìrán líndào , bú zaì chíyán .

My Bible

My Bible offers users a great opportunity to study the bible.

Users can add notes to scriptures, highlight verses, bookmark verses, and categorize verses with tags

If you have an account Sign In or Create An Account

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice