Chūāijíjì 10:2

2 Bìng yào jiào nǐ jiàng wǒ xiàng Āijí rén suǒ zuò de shì , hé zaì tāmen zhōngjiān suǒ xíng de shénjī , chuán yú nǐ érzi hé nǐ sūnzi de ĕr zhōng , hǎo jiào nǐmen zhīdào wǒ shì Yēhéhuá .