Chūāijíjì 12:17

17 Nǐmen yào shǒu wújiàojié , yīnwei wǒ zhèngdāng zhè rì bǎ nǐmen de jūnduì cóng Āijí dì lǐng chūlai . suǒyǐ , nǐmen yào shǒu zhè rì , zuòwéi shì shìdaì daì yǒngyuǎn de dénglì .