5 Rén ruò zaì tiánjiān huò zaì pútaóyuán lǐ fàng shēngchù , rènpíng shēngchù shàng biérén de tián lǐ qù chī , jiù bì ná zìjǐ tiánjiān shàng hǎo de hé pútaóyuán shàng hǎo de péi huán .