Chūāijíjì 22:7

7 Rén ruò jiàng yínqián huò jiāju jiāofù línshè kānshǒu , zhè wù cóng nà rén de jia beì tōu qù , ruò bǎ zéi zhǎo dào le , zéi yào jiābeì péi huán ,