8 Qí shàng qiǎo gōng zhī de daìzi , yào hé Yǐfúdé yíyàng de zuòfǎ , yòng yǐ shù shàng , yǔ Yǐfúdé jiē lián yī kuaì , yào yòng jīn xiàn Hélán sè , zǐse , zhūhóngsē xiàn , bìng niǎn de xì má zuò chéng .