42 Zhè yào zaì Yēhéhuá miànqián , huì mù ménkǒu , zuò nǐmen shì shìdaì daì cháng xiàn de Fánjì . wǒ yào zaì nàli yǔ nǐmen xiàng huì , hé nǐmen shuōhuà .