Chūāijíjì 30:4

4 Yào zuò liǎng gè jīn huán ān zaì yázi bian yǐxià , zaì tán de liǎng páng , liǎng gēn héng chēng shàng , zuòwéi chuān gàng de yòng chǔ , yǐbiàn tái tán .