Chūāijíjì 33:1

1 Yēhéhuá fēnfu Móxī shuō , wǒ céng qǐshì yīngxǔ Yàbólāhǎn , Yǐsā , Yǎgè shuō , yào jiàng Jiānán dì cìgĕi nǐde hòuyì . xiànzaì nǐ hé nǐ cóng Āijí dì suǒ lǐng chūlai de bǎixìng , yào cóng zhèlǐ wàng nà dì qù .