15 Zhǐ pà nǐ yǔ nà dì de jūmín lì yuē , bǎixìng suícóng tāmende shén , jiù xíng xié yín , jìsì tāmende shén , yǒu rén jiào nǐ , nǐ biàn chī tāde jìwù ,