6 Yēhéhuá zaì tā miànqián xuāngào shuō , Yēhéhuá , Yēhéhuá , shì yǒu liánmǐn yǒu ēndiǎn de shén , bú qīngyì fānù , bìng yǒu fēngshèng de cíaì hé chéngshí .