Chūāijíjì 38:27

27 Yòng nà yī bǎi tā lián de yínzi zhùzào shèng suǒ daì mǎo de zuò , hé màn zōng zhùzi daì mǎo de zuò , yī bǎi tā lián de gòng yī bǎi daì mǎo de zuò , mĕi daì mǎo de zuò yòng yī tā lián de .