Chūāijíjì 5:1

1 Hòulái Móxī , Yàlún qù duì fǎlǎo shuō , Yēhéhuá Yǐsèliè de shén zhèyàng shuō , róng wǒde bǎixìng qù , zaì kuàngyĕ xiàng wǒ shǒu jié .