4 Yīnwei xū xū ér lái , ànàn ér qù , míngzi beì hēiàn zhē bì .