URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Chuàngshìjì 47:24

24 Hòulái dǎ liángshi de shíhou , nǐmen yào bǎ wǔ fèn ...zhīyī nà gĕi fǎlǎo , sì fèn kĕyǐ guī nǐmen zuò dì lǐ de zhǒngzǐ , yĕ zuò nǐmen hé nǐmen jiā kǒu háitóng de shíwù .
Do Not Sell My Info (CA only)