URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Chuàngshìjì 47:23

23 Yūesè duì bǎixìng shuō , wǒ jīnrì wèi fǎlǎo mǎi le nǐmen hé nǐmen de dì , kàn nǎ , zhèlǐ yǒu zhǒngzǐ gĕi nǐmen , nǐmen kĕyǐ zhòng dì .
Do Not Sell My Info (CA only)