14 Suǒyǐ zaì zhè mín zhōng bì yǒu hǒng nāng zhī shēng , nǐ yīqiè de bǎo zhàng bì beì chāihuǐ , jiù rú shā lēi màn zaì zhēng zhàn de rìzi chāihuǐ bǎi yà bǐ lēi , jiāng qízhōng de mǔ zǐ yītóng shuāi sǐ .