12 Jìsī lǐng wáng zǐ chūlai , gĕi tā daì shàng guānmiǎn , jiāng lǜfǎ shū jiāo gĕi tā , gāo tā zuò wáng . zhòngrén jiù pāi zhǎng shuō , yuàn wáng wàn suì .