14 Kànjian wáng zhàolì zhàn zaì zhù páng , bǎifūzhǎng hé chuīhào de rén shì lì zaì wáng zuǒyòu , guó zhōng de zhòng mín huānlè chuīhào . Yàtālìyǎ jiù sī liè yīfu , hǎnjiào shuō , fǎn le . fǎn le .