15 Shén rén de púrén qīngzǎo qǐlai chū qù , kànjian chē mǎ jūn bīng wéi kùn le chéng . púrén duì shén rén shuō , āi zāi . wǒ zhǔ a , wǒmen zĕnyàng xíng cái hǎo ne .