Lìwèijì 12:6

6 Mǎn le jiéjìng de rìzi , wúlùn shì wèi nánhái shì wèi nǚhái , tā yào bǎ yī suì de yánggāo wèi Fánjì , yī zhī chú gē huò shì yī zhǐ bānjiū wèi shú zuì jì , daì dào huì mù ménkǒu jiāo gĕi jìsī .