Lìwèijì 13:2

2 Rén de ròu pí shàng ruò zhǎng le jiē zǐ , huò zhǎng le xuǎn , huò zhǎng le huǒ bān , zaì tā ròu pí shàng chéng le dàmáfēng de zāi bìng , jiù yào jiàng tā daì dào jìsī Yàlún huò Yàlún zuò jìsī de yī gèzi sūn miànqián .