Lìwèijì 13:3

3 Jìsī yào chákàn ròu pí shàng de zāi bìng , ruò zāi bìng chǔ de maó yǐjing biàn bái , zāi bìng de xiàn xiàng shēn yú ròu shàng de pí , zhè biàn shì dàmáfēng de zāi bìng . jìsī yào chákàn tā , déng tā wèi bù jiéjìng .