10 Dì bá tiān , tā yào qǔ liǎng zhǐ méiyǒu cánji de gōng yánggāo hé yī zhǐ méiyǒu cánji , yī suì de mǔ yánggāo , yòu yào bǎ tiaó yóu de xì miàn yīfǎ shí fèn zhī sān wèi sù jì , bìng yóu yī luó gé , yītóng qǔ lái .