Lìwèijì 22:2

2 Nǐ fēnfu Yàlún hé tā zǐsūn shuō , yào yuǎn lí Yǐsèliè rén suǒ fēnbié wéi shèng , guī gĕi wǒde shèngwù , miǎndé xièdú wǒde shèng míng . wǒ shì Yēhéhuá .