4 Yàlún de hòuyì , fán zhǎngdà má fēng de , huò shì yǒu lòu zhèng de , bùkĕ chī shèngwù , zhí dĕng tā jiéjìng le . wúlùn shuí mó nà yīn sǐ shī bú jiéjìng de wù ( wù huò zuò rén ) , huò shì yí jīng de rén ,